باغ غدیر اصفهان
...

اصفهان، اتوبان شهید آقابابایی ، علامه امینی شرقی

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
90 دقیقه سه شنبه, 02 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
90 دقیقه چهارشنبه, 03 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
90 دقیقه پنجشنبه, 04 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
90 دقیقه جمعه, 05 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
90 دقیقه شنبه, 06 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
90 دقیقه یکشنبه, 07 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
90 دقیقه دوشنبه, 08 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
90 دقیقه سه شنبه, 09 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
90 دقیقه چهارشنبه, 10 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
90 دقیقه پنجشنبه, 11 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه