29 اسفندماه
...

گلستان شهدا | میدان امام ( ره )

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
23000 جان | گلستان شهدا یکشنبه, 29 اسفند 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
19:03 به وقت زندگی | گلستان شهدا یکشنبه, 29 اسفند 18:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه