هفتم فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
هم بازی دوشنبه, 07 فروردین 14:30 باغ غدیر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سنگر دوشنبه, 07 فروردین 15:00 گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم اینجا دوشنبه, 07 فروردین 16:00 تخت فولاد تکیه بابا رکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نوا دوشنبه, 07 فروردین 22:00 تخت فولاد تکیه بابارکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم همه دوشنبه, 07 فروردین 10:00 تخت فولاد برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم قسم دوشنبه, 07 فروردین 20:30 سالن گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم ریش دوشنبه, 07 فروردین 16:00 عرصه های اجتماعی سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گردی دوشنبه, 07 فروردین 15:30 امامزاده اسماعیل، امامزاده جعفر و... برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سفر دوشنبه, 07 فروردین 09:00 موزه گرمابه علیقلی آقا/ موزه گرمابه شاهزاده ها/ مقبره باباقاسم وخواجه نظام الملک/ عصارخانه شاهی برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم تیمی دوشنبه, 07 فروردین 16:00 ورزشگاه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم دست دوشنبه, 07 فروردین 09:00 باغ گل ها برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نشین دوشنبه, 07 فروردین - چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گود دوشنبه, 07 فروردین 21:00 زورخانه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صدا دوشنبه, 07 فروردین - بازارهای داخل میدان امام و بازار علی قلی آقا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم آوا دوشنبه, 07 فروردین 10:00 مساجد امام، شیخ لطف الله و جامع برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم شهری دوشنبه, 07 فروردین - بوستان های منتخب مناطق 15 گانه برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم رنگ دوشنبه, 07 فروردین - عرصه های گردشگری سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صحبت دوشنبه, 07 فروردین 15:00 چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه