هشتم فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
هم بازی سه شنبه, 08 فروردین 14:30 باغ غدیر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سنگر سه شنبه, 08 فروردین 15:00 گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم اینجا سه شنبه, 08 فروردین 16:00 تخت فولاد تکیه بابا رکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نوا سه شنبه, 08 فروردین 22:00 تخت فولاد تکیه بابارکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم همه سه شنبه, 08 فروردین 10:00 تخت فولاد برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم قسم سه شنبه, 08 فروردین 20:30 سالن گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم ریش سه شنبه, 08 فروردین 16:00 عرصه های اجتماعی سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گردی سه شنبه, 08 فروردین 15:30 امامزاده اسماعیل، امامزاده جعفر و... برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سفر سه شنبه, 08 فروردین 09:00 موزه گرمابه علیقلی آقا/ موزه گرمابه شاهزاده ها/ مقبره باباقاسم وخواجه نظام الملک/ عصارخانه شاهی برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم تیمی سه شنبه, 08 فروردین 16:00 ورزشگاه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم دست سه شنبه, 08 فروردین 09:00 باغ گل ها برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نشین سه شنبه, 08 فروردین - چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گود سه شنبه, 08 فروردین 21:00 زورخانه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صدا سه شنبه, 08 فروردین - بازارهای داخل میدان امام و بازار علی قلی آقا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم آوا سه شنبه, 08 فروردین 10:00 مساجد امام، شیخ لطف الله و جامع برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم شهری سه شنبه, 08 فروردین - بوستان های منتخب مناطق 15 گانه برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم رنگ سه شنبه, 08 فروردین - عرصه های گردشگری سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صحبت سه شنبه, 08 فروردین 15:00 چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
نیم رخ(بنشین در کریاس) سه شنبه, 08 فروردین 09:00 بیگلربیگی پل خواجو برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
نیمرخ (گردشگری خانه اژه ای ) سه شنبه, 08 فروردین 09:00 میدان امام علی برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه