دهم فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
هم بازی پنجشنبه, 10 فروردین 14:30 باغ غدیر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سنگر پنجشنبه, 10 فروردین 15:00 گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم اینجا پنجشنبه, 10 فروردین 16:00 تخت فولاد تکیه بابا رکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نوا پنجشنبه, 10 فروردین 22:00 تخت فولاد تکیه بابارکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم همه پنجشنبه, 10 فروردین 10:00 تخت فولاد برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم قسم پنجشنبه, 10 فروردین 20:30 سالن گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم ریش پنجشنبه, 10 فروردین 16:00 عرصه های اجتماعی سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گردی پنجشنبه, 10 فروردین 15:30 امامزاده اسماعیل، امامزاده جعفر و... برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سفر پنجشنبه, 10 فروردین 09:01 موزه گرمابه علیقلی آقا/ موزه گرمابه شاهزاده ها/ مقبره باباقاسم وخواجه نظام الملک/ عصارخانه شاهی برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم تیمی پنجشنبه, 10 فروردین 16:00 ورزشگاه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم دست پنجشنبه, 10 فروردین 09:00 باغ گل ها برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نشین پنجشنبه, 10 فروردین - چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گود پنجشنبه, 10 فروردین 21:00 زورخانه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صدا پنجشنبه, 10 فروردین - بازارهای داخل میدان امام و بازار علی قلی آقا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم آوا پنجشنبه, 10 فروردین 10:00 مساجد امام، شیخ لطف الله و جامع برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم شهری پنجشنبه, 10 فروردین - بوستان های منتخب مناطق 15 گانه برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم رنگ پنجشنبه, 10 فروردین - عرصه های گردشگری سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صحبت پنجشنبه, 10 فروردین 15:00 چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
نیم رخ(بنشین در کریاس) پنجشنبه, 10 فروردین 09:00 بیگلربیگی پل خواجو برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
نیمرخ (گردشگری خانه اژه ای ) پنجشنبه, 10 فروردین 09:00 میدان امام علی برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه