میدان امام علی(ع)
...

خیابان ولیعصر - میدان امام علی(ع)

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
10 قرن | بازسازی اصفهان قدیم با رویکرد نوروز پنجشنبه, 04 فروردین 16:00 خیابان ولی عصر - میدان امام علی (ع) - شرح برنامه
10 قرن | بازسازی اصفهان قدیم با رویکرد نوروز جمعه, 05 فروردین 16:00 خیابان ولی عصر - میدان امام علی (ع) - شرح برنامه
10 قرن | بازسازی اصفهان قدیم با رویکرد نوروز شنبه, 06 فروردین 16:00 خیابان ولی عصر - میدان امام علی (ع) - شرح برنامه
10 قرن | بازسازی اصفهان قدیم با رویکرد نوروز یکشنبه, 07 فروردین 16:00 خیابان ولی عصر - میدان امام علی (ع) - شرح برنامه
10 قرن | بازسازی اصفهان قدیم با رویکرد نوروز دوشنبه, 08 فروردین 16:00 خیابان ولی عصر - میدان امام علی (ع) - شرح برنامه