میدان امام ( ره)
...

خیابان نشاط - خیابان حافظ - میدان امام ( ره)

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
1400 گز | نورافشانی یکشنبه, 29 اسفند 19:03 خیابان نشاط - خیابان حافظ - میدان امام ( ره ) ورزشی تفریحی - شرح برنامه
1400 گز | مسابقات چوگان چهارشنبه, 03 فروردین 16:00 خبابان نشاط -خیابان حافظ - میدان امام (ره) ورزشی - شرح برنامه
1400 گز | مسابقات چوگان پنجشنبه, 04 فروردین 16:00 خیابان نشاط -خیابان حافظ_میدان امام (ره) ورزشی - شرح برنامه
1400 گز | مسابقات چوگان جمعه, 05 فروردین 16:00 خیابان نشاط _خیابان حافظ _میدان امام (ره) ورزشی تفریحی - شرح برنامه
1400 گز |ساعت خاموشی زمین شنبه, 06 فروردین 16:00 خبابان نشاط -خیابان حافظ - میدان امام (ره) - شرح برنامه
1400 گز | ورزش های باستانی شنبه, 06 فروردین 16:00 خیابان نشاط -خیابان حافظ - میدان امام (ره) - شرح برنامه
1400 گز | ورزش های باستانی یکشنبه, 07 فروردین 16:00 خیابان نشاط -خیابان حافظ_میدان امام (ره) - شرح برنامه
1400 گز | ورزش های باستانی دوشنبه, 08 فروردین 16:00 خیابان نشاط -خیابان حافظ_میدان امام (ره) - شرح برنامه
1400 گز | ورزش های باستانی سه شنبه, 09 فروردین 16:00 خیابان نشاط -خیابان حافظ_میدان امام (ره) - شرح برنامه