گلستان شهدا
...

خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت یکشنبه, 29 اسفند 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
19:03 به وقت زندگی | ویژه برنامه تحویل سال 1401 یکشنبه, 29 اسفند 18:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت دوشنبه, 01 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت سه شنبه, 02 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت چهارشنبه, 03 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت پنجشنبه, 04 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت جمعه, 05 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت شنبه, 06 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت یکشنبه, 07 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت دوشنبه, 08 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت سه شنبه, 09 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت چهارشنبه, 10 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت پنجشنبه, 11 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت جمعه, 12 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
23000 جان | حماسه ، ایثار و شهادت شنبه, 13 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه