منطقه 8
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
شهیدمن روشنای شهر دوشنبه, 23 آبان تا چهارشنبه, 25 آبان 16:00 محلات سطح منطقه ایثار و شهادت - شرح برنامه