منطقه 15
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
شمعستان سه شنبه, 24 آبان تا پنجشنبه, 26 آبان - محلات مختلف ایثار و شهادت - شرح برنامه
آوای همدلی سه شنبه, 24 آبان تا پنجشنبه, 26 آبان - محلات مختلف خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
روشنایی شهر سه شنبه, 24 آبان تا پنجشنبه, 26 آبان - محلات مختلف ایثار و شهادت - شرح برنامه
میهمان شمع ها سه شنبه, 24 آبان تا پنجشنبه, 26 آبان - محلات مختلف خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه