اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: گنج پنهان (برگزاری نمایشگاه کتب خطی)
زمان برگزاری: 1401/08/24 الی1401/08/28
مکان برنامه: کتابخانه مرکزی
موضوع: سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی
آدرس برگزاری: اصفهان، خیابان باغ گلدسته
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها