اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: "صدای کتاب" برنامه بلند خوانی کتاب توسط شهروندان در فضای طراحی شده
زمان برگزاری: 1401/08/24 الی1401/08/30
مکان برنامه: چهارباغ عباسی
موضوع: سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی
آدرس برگزاری: چهارباغ عباسی _ میدان امام حسین
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها