اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: اهدای کتاب به شهر بنت
زمان برگزاری: 1401/08/26 الی1401/08/26
مکان برنامه: کتابخانه مرکزی
موضوع: اجتماعی خانوادگی فرهنگی
آدرس برگزاری: اصفهان، خیابان باغ گلدسته
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها