اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: نقد کتاب زاینده رود از سرچشمه تا مرداب
زمان برگزاری: 1401/08/29 الی1401/08/29
مکان برنامه: مرکز اصفهان شناسی
موضوع: سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی
آدرس برگزاری: اصفهان،نقش جهان _خ. عبدالرزاق_ خ. حکیم_ خ. استانداری
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها