دوازدهم فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
هم سنگر شنبه, 12 فروردین 15:00 گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم اینجا شنبه, 12 فروردین 16:00 تخت فولاد تکیه بابا رکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نوا شنبه, 12 فروردین 22:00 تخت فولاد تکیه بابارکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گردی شنبه, 12 فروردین 15:30 امامزاده اسماعیل، امامزاده جعفر و... برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سفر شنبه, 12 فروردین 09:00 موزه گرمابه علیقلی آقا/ موزه گرمابه شاهزاده ها/ مقبره باباقاسم وخواجه نظام الملک/ عصارخانه شاهی برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم تیمی شنبه, 12 فروردین 16:00 ورزشگاه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نشین شنبه, 12 فروردین - چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گود شنبه, 12 فروردین 21:00 زورخانه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صدا شنبه, 12 فروردین - بازارهای داخل میدان امام و بازار علی قلی آقا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم شهری شنبه, 12 فروردین - بوستان های منتخب مناطق 15 گانه برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صحبت شنبه, 12 فروردین 15:00 چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه