پارک  ناژوان
...

اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
37 درجه | پایش سلامت سه شنبه, 02 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | جشن های مهیج نوروزی سه شنبه, 02 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت چهارشنبه, 03 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت پنجشنبه, 04 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت جمعه, 05 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت شنبه, 06 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت یکشنبه, 07 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت دوشنبه, 08 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت سه شنبه, 09 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت چهارشنبه, 10 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | جشن های مهیج نوروزی چهارشنبه, 03 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | جشن های مهیج نوروزی پنجشنبه, 04 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | جشن های مهیج نوروزی جمعه, 05 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | جشن های مهیج نوروزی شنبه, 06 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | جشن های مهیج نوروزی یکشنبه, 07 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | جشن های مهیج نوروزی دوشنبه, 08 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه